Cyhoeddi yn gyntaf: 21/06/2023 -

Wedi diweddaru: 21/03/2024 -

Gwiriwyd gan ein Panel Golygyddol

Awgrymiadau ar gyfer Arbed Ynni

Mae defnyddio'r peirian sychu dillad ychydig yn llai ac addasiad bach i ostwng gosodiadau thermostat a rheiddiaduron yn ffyrdd cost isel, cyflym a hawdd i leihau ein defnydd o ynni. Mae yna lawer o gamau syml a all helpu i leihau biliau nwy a thrydan, yn ogystal â faint o allyriadau carbon niweidiol y mae ein cartrefi yn eu cynhyrchu.

Gall y ffyrdd yr ydym yn gwresogi ac yn oeri ein cartrefi gyfrannu at newid yn yr hinsawdd. O ganlyniad i'r argyfwng costau byw, mae nifer cynyddol o aelwydydd eisoes yn treialu'r hyn y gallan nhw ei leihau i lefel gyfforddus.

Beth allwn ni ei wneud?

Os ydych chi wedi ystyried sut i leihau eich biliau ynni, dyma chwe syniad da na fydd yn costio ceiniog i chi. Os ydych yn rhentu neu’n berchen ar eich eiddo, dylai’r camau hyn fod yn bosibl i’r rhan fwyaf ohonom sydd â boeleri combi nwy.

Cofiwch, dylech geisio cadw eich cartref yn ddigon cynnes. Mae cartref sy’n rhy oer yn effeithio ar eich iechyd a’ch lles a gall hefyd arwain at leithder. Sicrhewch fod isafswm y tymheredd tu mewn rhwng 18°C a 21°C – dylai eich thermostat ddangos y tymheredd i chi.

Arrow pointing right

Gwisgwch ddillad cynnes a gostwng tymheredd y thermostat

Gall gosod thermostat eich ystafell 1°C yn is nag arfer leihau eich biliau gwresogi hyd at 10%. Gallech ychwanegu haen o ddillad thermal i’ch cadw’n gynnes.

Arrow pointing right

Lleihau tymheredd llif eich boeler

Mae llawer o foeleri wedi’u gosod i wresogi dŵr i 75-80°C. Os oes gennych foeler combi, dylai 60°C fod yn ddigon cynnes. Gallai gwneud hyn arbed rhwng 8 a 13% ar eich bil nwy. Gallwch ostwng y tymheredd eich hun; mae gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ganllaw defnyddiol sy’n dangos sut i wneud hyn.

Arrow pointing right

Gostwng gwres rheiddiaduron

Gallai hyn eich helpu i ddod o hyd i’r cydbwysedd cywir o gysur ac effeithlonrwydd ynni ac arbed hyd at £70 y flwyddyn i chi.

Arrow pointing right

Diffoddwch yr opsiwn rhagboethi

Mae swyddogaeth rhagboethi eich boeler combi yn cadw dŵr yn boeth ac yn barod i’w ddefnyddio wrth droi’r tap. Byddai diffodd hyn yn golygu y byddai’n rhaid i chi aros am gyfnod byr i’r dŵr gynhesu bob tro y byddwch am gymryd cawod, ond bydd yn arbed arian i chi. Gwiriwch eich llawlyfr i ddarganfod sut i wneud hyn – os nad oes gennych lawlyfr, dylech allu dod o hyd iddo ar-lein neu siaradwch â pheiriannydd gwresogi neu eich cwmni ynni.

Arrow pointing right

Rhowch gynnig ar sychu dillad yn yr aer

Gall defnyddio rhesel grasu dillad yn lle peiriant sychu leihau eich defnydd o ynni yn sylweddol, lleihau eich biliau, a hyd yn oed ymestyn oes eich dillad. Sicrhewch nad ydych yn sychu dillad ar reiddiaduron oherwydd gall hyn achosi llwydni, a dylech sychu dillad dan do dim ond mewn mannau lle gallwch agor ffenestri. Os gallwch sychu eich dillad ar y lein y tu allan, dyma’r dewis gorau. 

Arrow pointing right

Sicrhewch eich bod yn awyru a chysgodi’n ddigonol

Agorwch y ffenestri pan fo hynny’n bosibl, fel bod awyr iach yn dod i mewn i’ch cartref. Ystyriwch ddewisiadau cysgodi naturiol megis tyfu coed neu blanhigion deiliog ger ffenestri er mwyn osgoi defnyddio gwyntyllau ac aerdymheru mewn tywydd poeth a chreu amgylchedd dymunol. Gall llenni a bleindiau eich helpu i rwystro golau haul uniongyrchol a lleihau gwres hefyd.

Dyma ragor o gamau y gallwch eu cymryd i leihau eich defnydd o ynni yn y cartref, o awgrymiadau di-gost a fforddiadwy i fuddsoddiadau mwy a allai arbed arian i chi yn y tymor hir:

Arrow pointing right

Peidiwch â gorchuddio rheiddiaduron

Ddylech chi ddim rhoi dillad gwlyb na dodrefn yn rhy agos at reiddiadur. Mae hyn yn bwysig am resymau diogelwch ond bydd hefyd yn gadael i wres y rheiddiaduron ledaenu’n gyflymach a bydd eich cartref yn cynhesu’n gyflymach.

Arrow pointing right

Defnyddiwch ffynonellau gwres naturiol

Pan fydd golau haul, agorwch y llenni i gadw eich cartref yn gynnes – ond cofiwch eu cau yn y nos i gadw aer cynnes y tu mewn.

Arrow pointing right

Diffoddwch y goleuadau

Cofiwch ddiffodd y goleuadau pan nad oes eu hangen arnoch a thynnwch blygiau offer pan nad ydynt yn cael eu defnyddio.

Arrow pointing right

Defnyddiwch lai o ddŵr

Mae gwresogi dŵr ar gyfer cawodydd a thapiau yn defnyddio ynni. Gall defnyddio llai o ddŵr helpu i leihau faint o ynni yr ydych yn ei ddefnyddio. 

Arrow pointing right

Atal drafft

Sicrhewch eich bod yn atal drafft o unrhyw fylchau, er enghraifft mewn ffenestri neu dan ddrysau, er mwyn cadw’r gwres i mewn. Mae dewisiadau fforddiadwy eraill i gadw gwres i mewn yn ystod y misoedd oer, er enghraifft, ychwanegu haen inswleiddio ar eich ffenestri, a defnyddio llenni a rygiau â leinin thermal. 

Arrow pointing right

Cadwch y tŷ yn oer yn yr haf

Gall haen inswleiddio a chadw llenni ar gau helpu i gadw eich eiddo yn oer pan fydd hi’n boeth y tu allan. Ceisiwch beidio â defnyddio ffwrn ar ddiwrnodau poeth iawn ac agorwch ffenestri yn y nos (os yw’n ddiogel) er mwyn gadael i aer oer ddod i mewn. Gall hyn osgoi’r angen am aerdymheru costus.

Arrow pointing right

Arhoswch tan yn hwyrach yn y tymor i droi’r gwres ymlaen

Bydd hyn yn eich helpu i arbed arian ar eich biliau ynni a lleihau eich effaith ar yr amgylchedd. Bydd hefyd yn rhoi mwy o amser i chi sicrhau bod eich system wresogi mewn cyflwr da ac yn rhedeg yn effeithlon.

Arrow pointing right

Rhag-gynheswch eich cartref.

Felly, beth yw rhag-gynhesu? Os yw eich cartref wedi’i inswleiddio a thermostat rhaglenadwy gennych chi, gallwch ei rag-gynhesu cyn yr oriau brig i fanteisio ar dariffau rhatach. I rag-gynhesu eich cartref, trowch eich thermostat i dymheredd uwch cyn bod angen y gwres arnoch.

Arrow pointing right

Defnyddiwch eich ffôn clyfar

Os gallwch eu fforddio, prynwch offer clyfar am eu bod yn gallu eich helpu i fanteisio ar dariffau ynni newydd sy’n cael eu treialu ar hyn o bryd. Gallwch hefyd ddefnyddio eich dyfeisiau clyfar i raglennu eich systemau gwresogi ac arbed hyd at £60 y flwyddyn – maent yn ffordd wych o reoleiddio tymheredd eich cartref a rheoli eich defnydd o ynni yn fwy effeithlon. Er enghraifft, gallwch reoli’r gwres o bell trwy osod rheolaethau wedi’u hawtomeiddio. 

Arrow pointing right

Ymchwilio i osod systemau ynni adnewyddadwy

Mae systemau ynni adnewyddadwy, o bympiau gwres i baneli solar, yn fuddsoddiadau mawr ond pwysig sy'n helpu i leihau allyriadau carbon a lleihau biliau tanwydd. Darganfyddwch a ydych yn gymwys i gael cymorth gan Lywodraeth Cymru yma.

Pam gweithredu?

Mae system ynni Cymru yn cynhyrchu’r symiau uchaf erioed o ynni gwyrdd bob blwyddyn. Ond sut bydd mabwysiadu arferion ynni gwyrdd yn ein helpu ni a’r blaned?

Arrow pointing down

Lleihau allyriadau carbon

Er mwyn lleihau allyriadau carbon ein cartrefi, mae angen i ni newid sut yr ydym yn defnyddio ynni a’r math o ynni a ddefnyddiwn. Trwy wneud dewisiadau ynni gwyrdd yn y cartref gallwn ni i gyd ostwng ein hallyriadau carbon a helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd gyda’n gilydd. 

Currency_icon

Arbed arian

Bydd defnyddio llai o ynni yn lleihau ein biliau tanwydd ac yn arbed arian. Mae hyd yn oed y newidiadau lleiaf yn gallu cyfrif a gwneud gwahaniaeth.

Beth mae Cymru’n ei wneud?

Hyd fideo:

27 eiliadau

Gwyliwch ar Youtube

I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

0300 0604400

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol