Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Gwefan Gweithredu ar Hinsawdd Cymru

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i gweithreduarhinsawdd.llyw.cymru

Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan iCrossing UK Ltd. Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • Llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig

 • Chwyddo’r testun hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin

 • Gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin

 • Llywio rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

 • Newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau

Rydyn ni hefyd wedi gwneud testun y wefan mor hawdd â phosibl i'w ddeall.

Mae cyngor ar AbilityNet(external websiteCY) (Saesneg yn unig) ar sut i wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych chi anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Nid yw rhai rhannau o wefan Gyrfa Cymru yn gwbl hygyrch. Er enghraifft:

 • ni allwch newid uchder y llinell neu'r bylchau o destun

 • ni allwch sgipio i'r prif gynnwys wrth ddefnyddio darllenwr sgrin

Adborth a gwybodaeth gyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille cysylltwch â ni:

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

Rydyn ni eisiau parhau i wella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi'u rhestru ar y dudalen hon, cysylltwch â: customerhelp@gov.wales 

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni ar gyfer Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018. Os nad ydych yn hapus â'r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb(external websiteCY) (EASS) (Saesneg yn unig).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Rydym yn darparu gwasanaeth ailenwi testun ar gyfer pobl sy'n D/glwm, â nam ar eu clyw neu sydd â nam lleferydd.

Mae gennym lwpiau indwstrio sain yn ein swyddfeydd, neu os cysylltwch â ni cyn eich ymweliad, gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

Dysgwch sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Gyrfa Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefannau yn hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1(external websiteCY) (Saesneg yn unig) - oherwydd y anghydymffurfiadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Caniatâd Cwcis Offer trydydd parti

Mae'r offer caniatâd cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar y safle hwn yn cefnogi safonau hygyrchedd WCAG 2.0, ond nid yw'n cydymffurfio â safon AA WCAG 2.1 am y rhesymau canlynol:

Maen nhw'n anghyflawn o ran y meini prawf llwyddiant 1.4.1 Defnydd o liw:

Nid yw liw yn cael ei ddefnyddio fel yr unig fodd o gyfleu gwybodaeth, dangos gweithred, annog ymateb, neu wahaniaethu elfen weledol.

 • Effaith: Dim ond ystyrlon yw'r cysylltiadau trwy newid ychydig o liw

 • Datrysiad: Rydym yn bwriadu disodli'r offer trydydd parti a ddefnyddir gyda darparwr hygyrch erbyn mis Hydref 2023

Meini prawf llwyddiant 2.4.3 Trefn ffocws:

Os gellir llywio tudalen We'n olynol ac mae'r dilyniant llywio'n effeithio ar ystyr neu weithredu, mae'r elfennau y gellir ffocysu arnynt yn derbyn ffocws mewn trefn sy'n cadw'r ystyr a'r weithredolrwydd.

 • Effaith: Ni ellir newid blwch ticio neu sgleiflyddion gyda bysellfwrdd

 • Datrysiad: Rydym yn bwriadu disodli'r offer trydydd parti a ddefnyddir gyda darparwr hygyrch erbyn mis Hydref 2023

Cynnwys y wefan

Mae'r meini prawf llwyddiant wedi methu: 3.3.2 Labeli neu Gyfarwyddiadau

Darperir labeli neu gyfarwyddiadau pan fydd cynnwys yn gofyn am fewnbwn gan ddefnyddiwr.

 • Effaith: Mae hyn yn berthnasol i'r maes mewngofnodi chwilio ar y pennyn dudalen

 • Datrysiad: Rydym yn bwriadu ychwanegu testun lleoliad i'r maes mewnbwn hwn erbyn mis Awst 2023

Meini prawf llwyddiant 4.1.2 Enw, swyddogaeth, gwerth

I bob elfen rhyngwyneb defnyddiwr (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: elfennau ffurflenni, cysylltiadau ac elfennau a gynhyrchir gan sgriptiau), gellir pennu enw a swyddogaeth yn rhaglennol; gellir pennu trwy raglennu'r statws, priodweddau a gwerthoedd y gellir eu gosod gan ddefnyddiwr; ac mae gwybodaeth am newidiadau i'r eitemau hyn ar gael i asiantau defnyddwyr, gan gynnwys technolegau cynorthwyol.

 • Effaith: Mae hyn yn berthnasol i asedau .svg sy'n cael eu gosod yn ymgudd â botymau a chysylltiadau

 • Datrysiad: Byddwn yn dangos yr eiconau SVG gan ddefnyddio steiliau CSS yn hytrach na'u gosod yn ymgudd o fewnbwn y botwm erbyn mis Awst 2023

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 17/07/2023. Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 19/07/2023.

Cafodd y wefan hon ei brofi ddiwethaf ar 19/07/2023. Gwnaed y profiad gan iCrossing UK Ltd.

Defnyddiwyd y dull hwn i benderfynu ar sampl o dudalennau i'w profi:

I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

0300 0604400

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol