Cyhoeddi yn gyntaf: 21/02/2024 -

Wedi diweddaru: 22/03/2024 -

Gwiriwyd gan ein Panel Golygyddol

Mam i ddau i gyfnewid car am feic trydan yn sgil cynllun benthyca beiciau

Mae mam i ddau o Aberystwyth yn ystyried rhoi’r gorau i’w char a’i gyfnewid am feic ar ôl cymryd rhan yng nghynllun benthyca beiciau trydan E-Symud Sustrans. 

Yr haf diwethaf, cafodd Hannah Engelkamp fenthyg beic trydan gyda sedd gefn ddwbl, a hynny am gyfnod o fis. Roedd yr e-feic yn ei galluogi i gario ei dau blentyn ifanc ar y beic ar draws y dref i'w hysgol bob dydd. Er mai dyma oedd prif bwrpas y beic, roedd y teulu hefyd yn ei ddefnyddio ar gyfer siopa bwyd, i archwilio'r ardal leol, ac i ymweld â theulu a ffrindiau. 

Woman smiling and wearing a helmet

Sut mae cynlluniau benthyca beiciau yn ein helpu i wneud dewisiadau gwyrdd? 

Mae cynllun peilot E-Symud Sustrans, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn gynllun benthyca beiciau trydan ar gyfer pobl sy’n byw yn Aberystwyth, y Barri, Abertawe, y Drenewydd, a’r ardaloedd cyfagos. 

Dywedodd Jonny Eldridge, Cydlynydd Prosiect yn Sustrans: “Mae E-Symud nid yn unig yn cynnig ffordd iach, gynaliadwy a fforddiadwy o deithio, mae hefyd yn helpu pobl a allai fod yn gweld cost e-feiciau yn rhwystr i’w defnyddio.” 

Ar sail ei phrofiad gyda’r cynllun, dywedodd Hannah: “Roedd cael y beic trydan am bedair wythnos yn dipyn o newid i’r teulu cyfan. Cyn y cyfnod blasu hwn, doeddwn i erioed wedi eistedd ar feic trydan; nawr rwy'n ystyried buddsoddi mewn un!" 

Mae Hannah bob amser wedi ceisio gwneud cynifer o ddewisiadau gwyrdd â phosibl, ond roedd hyn weithiau'n cyfyngu ar y mannau y gallai hi fynd gyda'r plant. 

“Roedd yr e-feic yn gwneud y teithio i’r ysgol yn hwyl ac yn gyflym, a hefyd fe wnaeth ein helpu ni’n hawdd (ac yn rhad) i deithio ymhellach ar gyfer teithiau antur i’r teulu.” 

Pam gweithredu?  

Roedd cynllun E-Symud Sustrans yn golygu mai prin y defnyddiodd Hannah a'i theulu eu car yn ystod y cyfnod blasu. 

“Rwy’ wedi sylweddoli nad oes angen dau gar arnom mewn gwirionedd. Felly rydym ni o ddifrif yn ystyried cyfnewid un am feic trydan. Nid yn unig bydd hyn yn arbed arian i ni yn y tymor hir, ond bydd yn rhoi ffordd lanach a gwyrddach i ni symud o gwmpas yn lleol.” 

Mae Lee Waters, y Dirprwy Weinidog dros Newid Hinsawdd sydd â chyfrifoldeb dros drafnidiaeth, yn dweud bod angen inni annog mwy o bobl, fel Hannah, i ystyried cyfnewid eu car am feic – yn enwedig ar gyfer y teithiau lleol, byrrach hynny. 

“Mae cynlluniau fel E-Symud yn ffordd wych i bobl roi cynnig arni a gweld sut y gallai beic (neu e-feic) gyd-fynd â’u trefn ddyddiol.” 

Gan adleisio dewis Hannah i feicio, dywedodd Lee: 

“Rwyf wrth fy modd yn defnyddio fy meic i fynd yn ôl ac ymlaen i’r gwaith. Mae gan feicio gynifer o fanteision. Nid yn unig mae e’n well i’r amgylchedd ac yn rhatach i’w gynnal na rhedeg car, ond mae hefyd yn wych i’ch iechyd meddwl a’ch lles corfforol.”  

Beth mae Cymru yn ei wneud?  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd. Mae wedi bod yn gweithio ar wella’r seilwaith fel bod pobl yn teithio heb geir drwy ddatblygu lonydd beicio pwrpasol, troedffyrdd a llwybrau teithio llesol mewn dinasoedd ar hyd a lled Cymru. Mae hefyd yn gweithio gyda sefydliadau a busnesau ar draws y wlad er mwyn cyd-weithredu i greu Cymru lanach a gwyrddach. I gael mwy o wybodaeth ewch i gweithredu hinsawdd.llyw   

Nod E-Symud, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yw lleihau allyriadau carbon drwy ddisodli rhai o’r teithiau a wneir fel arfer mewn car. I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.sustrans.org.uk/our-blog/projects/2021/wales/e-move-piloting-e-bike-and-e-cargo-bike-loans-in-wales

 

I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

0300 0604400

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol