Cyhoeddi yn gyntaf: 21/02/2024 -

Wedi diweddaru: 21/03/2024 -

Gwiriwyd gan ein Panel Golygyddol

Gweithredu Diwydiant a Busnes

Mae gan ddiwydiannau a busnesau yng Nghymru rôl hollbwysig o ran lleihau allyriadau carbon – yn enwedig yr allyrwyr mwyaf, fel y diwydiant dur, y diwydiant puro petrol a’r diwydiant gweithgynhyrchu ac adeiladu.

Hefyd, mae gan bob busnes yng Nghymru gyfrifoldeb i ymrwymo i dargedau sero net, yn cynnwys cyflwyno arferion busnes cynaliadwy fel rhan o’u cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Mae nifer o’r busnesau hyn hefyd yn bwysig o ran ein helpu ni i wneud dewisiadau gwyrddach yn ein bywydau beunyddiol. 

Beth allwn ni ei wneud?

Sut y gallwn helpu busnesau Cymru i leihau eu hallyriadau carbon?

Arrow pointing right

Defnyddio ein grym gwario

Gallwn ddefnyddio ein grym gwario i gefnogi busnesau sydd ar flaen y gad o ran ymdrin â newid hinsawdd, a gallwn ddewis cynhyrchion o ansawdd da a fydd yn para’n hir, neu gynhyrchion ail-law a adnewyddwyd, er mwyn lleihau gwastraff.

Arrow pointing right

Cadw pethau’n lleol

Prynwch a defnyddiwch nwyddau a gwasanaethau sy’n nes at eich cartref, gan gefnogi canol trefi lleol a busnesau bach. Hefyd, gall teithiau anamlach a byrrach yn y car helpu i leihau ein hallyriadau.

Arrow pointing right

Prynu pethau sydd yn eu tymor:

Cefnogwch y sector amaethyddol a busnesau bwyd trwy brynu cynnyrch cynaliadwy, lleol, o ansawdd da ac sydd yn ei dymor, pan fo ar gael.

Arrow pointing right

Dysgu sgiliau newydd

Beth am ddysgu sgiliau gwyrdd newydd neu ddilyn gyrfa werdd werth chweil er mwyn helpu i lunio atebion ar gyfer mynd i’r afael â newid hinsawdd.

Arrow pointing right

Gwirfoddoli

Beth am ddechrau neu ymuno â rhwydwaith gwirfoddoli gwyrdd a rhannu syniadau am sut i leihau ein hôl troed carbon gartref ac yn y gwaith – fel cymudo mewn modd gwyrddach. Os ydych eisoes yn gysylltiedig ag undeb, gofynnwch iddynt am help.  

Arrow pointing right

Rhwydwaith

Ymunwch â rhwydwaith o fusnesau lleol sydd eisoes wedi cymryd camau, gan wella arferion trwy gyfrwng yr Addewid Twf Gwyrdd.

Arrow pointing right

Gwnewch addewid

Beth am annog ein gweithwyr i lofnodi Siarter Teithio Llesol, gwnewch Adduned Hinsawdd, llofnodwch yr Addewid Twf Gwyrdd neu manteisiwch ar dechnoleg gan annog y sefydliad i flaenoriaethu cyfarfodydd rhithwir pan fo modd, fel y bydd angen teithio llai. 

Arrow pointing right

Ailgylchu ac atal gwastraff

Dylai busnesau baratoi ar gyfer y Rheoliadau Ailgylchu yn y Gweithle, a ddaw i rym ym mis Ebrill 2023. Os ydych eisoes yn gysylltiedig â gweithgynhyrchu, archwiliwch opsiynau ar gyfer defnyddio deunyddiau crai wedi’u hailgylchu. Ac yn achos busnesau sy’n prynu cyfarpar cyffredin fel dodrefn swyddfa, ystyriwch brynu rhai ail-law sydd wedi’u hadnewyddu yn hytrach na rhai newydd.

Pa gamau y mae diwydiannau a busnesau’n eu cymryd?

Arrow pointing down

Lleihau allyriadau

Hyd yn hyn, mae diwydiannau a busnesau yng Nghymru wedi arwain y ffordd o ran lleihau allyriadau carbon Cymru trwy wella effeithlonrwydd adnoddau. Ond mae yna fwy y gallant ei wneud o hyd. Rhaid iddynt gynnal swyddi presennol a chreu swyddi newydd a ffyrdd newydd o weithio, heb adael neb ar ôl.

explore icon

Arloesi

Mae sector diwydiannol Cymru yn mynd i’r afael â heriau datgarboneiddio, yn cynnwys camau gweithredu hirdymor ac atebion technolegol newydd a fydd yn eu galluogi i barhau i gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol. Cewch ragor o wybodaeth am y cymorth a’r cyllid sydd ar gael ar gyfer arloesi yn ‘Cymorth Arloesi Hyblyg SMART’ a ‘Cyllid yr Economi Gylchol’ ar wefan Busnes Cymru.

family icon

Cydweithio

Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi y bydd yn creu Diwydiant Sero Net Cymru. Bydd y sefydliad aelodaeth hwn yn darparu trefniadau cydweithio hanfodol rhwng diwydiannau, y byd academaidd a’r llywodraeth er mwyn cyflymu’r siwrnai tuag at sero net.

tick icon

Busnes Cymru

Mae Busnes Cymru yn cynorthwyo Busnesau Bach a Chanolig ledled Cymru gyda’u gweithgareddau Sero Net trwy gyfrwng mentrau fel y Cynllun Benthyciadau Busnes Gwyrdd a’r Weledigaeth Werdd. Caiff cwmnïau gweithgynhyrchu mwy eu cynorthwyo gan reolwyr rhanbarthol pwrpasol yn Llywodraeth Cymru, a hefyd gallant ddefnyddio gwasanaethau Busnes Cymru fel y bo’n briodol.

tools icon

Adnoddau digidol:

Mae adnoddau digidol Gweledigaeth Werdd Busnes Cymru yn cynnwys offer, canllawiau ac astudiaethau achos ar gyfer rhannu profiadau busnesau yng Nghymru; a chynigir cyngor arbenigol i fusnesau bach a chanolig wrth iddynt ddatgarboneiddio a dod yn fwy ynni-effeithlon.

 

food icon

Bwyd a Diod

Mae rhaglen Llywodraeth Cymru, sef Rhaglen Bwyd a Diod Cymru, yn cynorthwyo’r sector bwyd a diod i ddatblygu cadwyni cyflenwi a fydd ymhlith y cadwyni cyflenwi mwyaf amgylcheddol a chymdeithasol gyfrifol drwy’r byd. Gweler y Llawlyfr Cynaliadwyedd ar gyfer cwmnïau bwyd a diod.

 

diamond icon

Cymorth ar gyfer pontio

Yn achos busnesau sy’n awyddus i arloesi er mwyn iddynt allu pontio, gall y Cymorth Arloesi Hyblyg gynnig cyllid ac arbenigedd.

 

Cymru Sero Net: Mae ail gynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer lleihau allyriadau yn disgrifio pedwar maes gweithredu cyffredinol ar gyfer diwydiannau a busnesau yng Nghymru, sef:

Arrow pointing down

Gwella effeithlonrwydd adnoddau ac ynni

h.y. gwella arferion prynu, defnyddio llai o adnoddau a lleihau gwastraff.

tick icon

Symud oddi wrth ddefnyddio tanwyddau ffosil

gan droi at ffynonellau ynni gwyrddach.

Arrow circle right

Dal a storio carbon

h.y. sicrhau bod carbon deuocsid sy’n deillio o ffynonellau diwydiannol yn cael ei wahanu, ei drin a’i gludo i fan storio hirdymor. 

buildings icon

Adeiladau diwydiannol a masnachol

h.y. ystyried faint o wres, dulliau oeri a dŵr poeth a ddefnyddir mewn adeiladau diwydiannol a masnachol, a’r deunyddiau a ddefnyddir i’w hadeiladu.

I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

0300 0604400

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol