Cyhoeddi yn gyntaf: 21/02/2024 -

Wedi diweddaru: 21/03/2024 -

Gwiriwyd gan ein Panel Golygyddol

Systemau ynni adnewyddadwy

Mae systemau ynni adnewyddadwy, fel pympiau gwres a phaneli solar, ymhlith y buddsoddiadau mwy sylweddol y gallwn eu gwneud i leihau biliau tanwydd ac allyriadau carbon ein cartref. Ond byddant yn gwneud gwahaniaeth mawr ac yn arbed arian i chi yn y tymor hir.

Er mwyn cyrraedd sero net, mae angen i ni symud oddi wrth ddefnyddio tanwydd ffosil i wresogi ein cartrefi. Un ffordd o wneud hyn yw trwy osod systemau ynni adnewyddadwy, fel pympiau gwres, gwresogi dŵr solar, neu foeleri biomas. Mae’r systemau hyn yn cael eu pweru gan ffynonellau sy’n ailgyflenwi’n naturiol, fel yr haul neu’r gwynt.

 

Cysylltwch â chynllun Nyth - Cartrefi Clyd i gael cyngor am ddim ar welliannau ynni cartref ac i bennu cymhwysedd i gael pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim. Gweler hefyd y Cynllun Uwchraddio Boeler sydd ar agor i gartrefi yng Nghymru a Lloegr i dalu am ran o’r gost o ddisodli system gwresogi tanwydd ffosil gyda phwmp gwres neu foeler biomas.

Beth allwn ni ei wneud?


Bydd boeleri nwy naturiol newydd yn cael eu diddymu’n raddol dros y degawd nesaf; oherwydd bod eu hallyriadau’n ychwanegu at newid yn yr hinsawdd, ac mae safonau adeiladu newydd Cymru ar gyfer cartrefi cymdeithasol yn cwmpasu effeithlonrwydd ynni a diddymu gwres tanwydd ffosil yn raddol erbyn 2025.

Dysgwch fwy am y newid i systemau gwresogi ynni adnewyddadwy:

  • Pympiau Gwres

Mae pwmp gwres yn dal gwres o’r tu allan ac yn ei symud i mewn i’ch cartref. Er ei fod yn defnyddio trydan i wneud hyn, mae faint o wres a ddanfonir i’ch cartref yn llawer mwy na’r trydan a ddefnyddir i bweru’r system.

Mae pympiau gwres yn addas ar gyfer bron pob cartref a gallent hefyd leihau eich biliau ynni, yn dibynnu ar y system rydych chi’n ei disodli. Am fwy o wybodaeth am osod pympiau gwres mewn adeiladau hanesyddol yn benodol, mae’r canllaw hwn gan Historic England yn ddefnyddiol. 

Mae tri phrif fath o bympiau gwres – ffynhonnell aer, gwres daear a systemau hybrid.

Pympiau gwres ffynhonnell aer yw’r math mwyaf cyffredin o bwmp gwres domestig yn y DU ac maent yn addas ar gyfer sawl math o gartref. Fe’u gelwir hefyd yn bympiau gwres ffynhonnell aer-i-ddŵr am eu bod yn trosglwyddo gwres o’r awyr y tu allan i ddŵr, i gynhesu’ch ystafelloedd a dŵr poeth.

Os oes gennych ardd neu ofod awyr agored mawr, gall pympiau gwres daear fod yn opsiwn da. Fe’u gelwir hefyd yn bympiau gwres ffynhonnell daear-i-ddŵr, mae’r rhain yn trosglwyddo gwres o’r ddaear y tu allan.

Mae systemau pympiau gwres hybrid yn defnyddio pwmp gwres ochr yn ochr â ffynhonnell wres arall, fel boeler tanwydd ffosil (nwy, olew neu LPG). Gallai’r boeler hwn fod yn foeler sy’n bodoli eisoes, neu efallai y byddwch yn ystyried gosod pwmp gwres ar yr un pryd â boeler newydd.

Mae degau o filoedd o bympiau gwres eisoes wedi’u gosod ledled y DU. Mae Llywodraeth y DU yn disgwyl y bydd angen gosod miliynau o bympiau gwres mewn cartrefi dros y 10-15 mlynedd nesaf i gyrraedd ein targedau sero net.

  • Boeleri biomas

Mae boeleri biomas yn cynhyrchu gwres o losgi sglodion pren neu belenni. Maent yn allyrru carbon deuocsid yn union fel tanwydd ffosil pan gaiff ei losgi, yn ogystal â gronynnau a llygryddion eraill. Mae yna hefyd rai allyriadau carbon a achosir gan dyfu, cynhyrchu a chludo eu tanwydd felly er eu bod yn addas mewn rhai adeiladau, nid nhw yw’r ffynhonnell fwyaf delfrydol o ynni gwyrdd ar gyfer defnydd cyffredinol. Darllenwch fwy ar wefan Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.

  • Paneli solar

Mae paneli solar yn newid golau haul yn ynni. Mae dau fath o banel solar: systemau gwresogi dŵr solar, sy’n gwresogi dŵr, a ffotofoltäig (PV) sy’n rhoi trydan i’ch cartref. Mae yna wahanol arddulliau a meintiau o baneli solar, o’r mawr i’r mwy cynnil. Trwy osod paneli solar, bydd eich eiddo yn cynhyrchu ei drydan adnewyddadwy ei hun.

Er mwyn penderfynu a yw paneli solar yn iawn ar gyfer eich cartref, ystyriwch a oes digon o le ar y to, a yw’r to yn wynebu’r de (yn ddelfrydol ar gyfer yr allbwn trydanol mwyaf), yn wynebu’r dwyrain neu’r gorllewin (gellid ei ystyried o hyd), neu’n wynebu’r gogledd (ni argymhellir), ac a oes unrhyw beth yn cysgodi’r to a allai atal perfformiad. Mae hefyd yn werth bod yn ymwybodol efallai y bydd angen cymorth strwythurol ar eich to ar gyfer gosod paneli solar ar adeiladau hŷn. Dysgwch fwy am osod paneli solar, yn ogystal â systemau ynni adnewyddadwy eraill, mewn cartref hanesyddol yn ein canllaw yma. A chofiwch wirio’ch swyddfa gynllunio leol i gael arweiniad ar unrhyw ganiatâd gofynnol ar gyfer gosod system PV solar.

Darganfyddwch fwy am baneli solar gyda chanllaw manwl yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, ac ar ein tudalen ‘Mythau cyffredin a chamdybiaethau’ [link when this page has been created].

Pam gweithredu?

buildings icon

Cymorth i ddatgarboneiddio eich cartref

Cymorth i ddatgarboneiddio eich cartref: Gall systemau ynni adnewyddadwy fel pympiau gwres, paneli solar a systemau gwresogi biomas wella effeithlonrwydd ynni cartref yn sylweddol a lleihau ei ôl troed carbon.  

Arrow pointing down

Gostwng biliau ynni

Gall systemau ynni adnewyddadwy fel pympiau gwres, paneli solar a systemau gwresogi biomas wella effeithlonrwydd ynni eich cartref yn sylweddol, lleihau ei ôl troed carbon ac yn hanfodol, helpu i arbed arian ar filiau ynni. 

diamond icon

Cael gafael ar y cymorth sydd ar gael

Mae Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru yn helpu landlordiaid cymdeithasol ac awdurdodau lleol i wneud tai cymdeithasol yn fwy effeithlon o ran ynni drwy osod systemau ynni adnewyddadwy.  Mae cynllun Cartrefi Cynnes Nyth  yn cynnig cyngor am ddim ar welliannau ynni cartref ac, i'r rhai sy'n gymwys, mae'n darparu pecyn o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim. Mae Cynllun Uwchraddio Boeleri Llywodraeth y DU  ar gael i gartrefi yng Nghymru a Lloegr.  

Paneli solar yn arbed cannoedd i deuluoedd

Mae'r teulu hwn o'r Rhondda yn arbed £600 y flwyddyn gyda phaneli solar cynllun Nyth.

Darganfod mwy

I gael rhagor o gymorth neu gyngor ffoniwch

0300 0604400

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol